डाळिंब मित्र

Latest Activity

Latest Posts

Pomegranate wilt: Identification and management

      Pomegranate wilt: Identification and management »

New Biofortified Pomegranate Variety ‘SOLAPUR LAL’

      New Biofortified Pomegranate Variety ‘SOLAPUR LAL’ »

डाळिंब फळावरील बुरशीजन्य कुजवा नियंत्रणासाठी सल्ला (जानेवारी २०२४)

      डाळिंब फळावरील बुरशीजन्य कुजवा नियंत्रणासाठी सल्ला (जानेवारी २०२४) »

The Features

Pomegranate wilt: Identification and management

New Biofortified Pomegranate Variety ‘SOLAPUR LAL’

डाळिंब फळावरील बुरशीजन्य कुजवा नियंत्रणासाठी सल्ला (जानेवारी २०२४)

डाळिंबातील फळावरील खरडा(स्कॅब) रोगाची लक्षणे आणि व्यवस्थापन (जानेवारी २०२४)